بررسی مقاومت برشی منگنه ای (پانچینگ) دالهای بتن سبک ساخته شده از سنگدانه های معدنی سبک

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی مقاومت برشی پانچینگ دالهای بتن سبک ساخته شده از پوکه های معدنی سبک است. از آنجا که بیشتر ضوابط آیین نامه ها در مورد برش پانچینگ دالها بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده از آزمایش روی دالهای ساخته شده از بتن معمولی می باشد، ضروری است که میزان دقت این روابط برای دالهای بتن سبک مورد ارزیابی و بررسی قرار داد.

در این تحقیق شش نمونه دال مربعی با استفاده از پوکه های معدنی سبک ساخته شده است. پارامترهای متغیر در این دالها مقاومت بتن و درصد آرماتور کششی بوده اند. ابعاد و درصد آرماتور دال ها طوری انتخاب شده اند که انهدام به صورت برش پانچینگ باشد. نمونه های فوق مورد آزمایش قرار گرفته و مقدار مقاومت برشی پانچینگ و تغییر مکان نهایی برای هر یک از آنها اندازه گیری شده است.

با توحه به داده های بدست آمده، در مورد شکل انهدام و نوع ترک ها، روابط بار-تغییرمکان و سختی هر یک از نمونه ها بحث شده و در پایان نتایج آزمایشات با روابط آیین نامه ای مقایسه شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهند که دالهای بتنی ساخته شده از پوکه های معدنی سبک در صورت طرح اختلاط و عمل آوری مناسب می تواند در سازه های مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود مقاله

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *