برخی از نمونه کارهای اجرا شده توسط شرکت سبک بتن پرتیکان

سنگ مصنوعی سفید